د یاران له حیرانوونکو زیاتو شوو ګټو سره خپل موبایل پياوړی کړئ. آیا خوښیږي مو چې اضافه انټرنټ تر لاسه کړئ؟

ایا غواړئ د خبرو لپاره ډېرې دقیقې تر لاسه کړئ؟ او ایا ډېر لیکلي پيغامونه استوئ؟ څنګه ده چې دغه دريواړه یو ځای ولرئ؟ د یاران له زیاتو شوو ګټو سره، دقیقاً هغه څه چې غواړئ تر لاسه به یې کړئ تر څو وکولی شئ له موبایل څخه مو ډېره ګټه واخلئ. د انټرنټ له دغو بنډلونو څخه یو فعاله کړئ او په هره طریقه چې ستاسې خوښه وي، انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړئ.

یوګونې زیاتې شوې ګټې (یوازې د موبایل انټرنټ)

 • بنډل
 • اړونده ګټی
 • بیه
 • د فعالولو طریقه
 • د غیر فعالولو طریقه
 • یو ساعته انټرنټ
  • 3 جی بی انټرنیټ د یو ساعت لپاره
 • افغانۍ
 • 555, 1HR ته واستوئ
 • 555, U1HR ته واستوئ
 • د ټولنیزو شبکو ورځنی بنډل
  • فیسبوک، ټويټر او وټس اپ ته د لاسرسي لپاره 200 ام بي ، د یوی ورځې لپاره اعتبار لري.
 • افغانۍ
 • 555, S6 ته واستوئ
 • 555, U6 ته واستوئ
 • ورځني انټرنیټي بنډل
  • ۱ جي بي انټرنیټي بنډل
 • 50 افغانۍ
 • 555, D1ته واستوئ
 • 555, UD1ته واستوئ
 • نامحدوده انټرنیټ او اړیکي
  • نامحدوده شپني انټرنیټ او اړیکي بنډل 
 • 15 افغانۍ
 • 555, N15ته واستوئ
 • 555, UN15ته واستوئ
 • د فیسبوک میاشتنی بنډل
  • 300 ام بي (د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دی)
 • افغانۍ
 • 555, FB50 ته واستوئ
 • 555, UFB50 ته واستوئ
 • د ټولنیزو شبکو میاشتنی بنډل
  • فیسبوک، ټويټر او وټس اپ ته د لاسرسي لپاره 500 ام بي ،د یوی میا شتی لپاره اعتبار لري
 • افغانۍ
 • 555, S100 ته واستوئ
 • 555, U100 ته واستوئ

OTHER POPULAR BUNDLES