د روشن له نویو میاشتنیو او اونیزو بنډلونو سره په ارزانه توګه له خپلو دوستانو سره په اړیکه کې اوسئ.

 

د یاران داخلي بنډلونه

 • د بنډل نوم
 • امتیازونه
 • بیه
 • د فعالولو طریقه
 • د غیر فعالولو طریقه
 • ورځنی
  • له روشن څخه روشن ته 300 دقیقې اړیکه
 • افغانۍ هره ورځ
 • 555, 90 ته واستوئ
 • 555, U90 ته واستوئ
 • میاشتنی
  (متوسط)
  • له روشن څخه روشن ته 400 دقیقې اړیکه 
 • افغانۍ هره میاشت
 • 555, 120 ته واستوئ
 • 555, U120 ته واستوئ
 • میاشتنی
  (لوی)
  • له روشن څخه روشن ته 1100 دقیقې او نامحدوده لیکلي پیغامونه
 • افغانۍ هره میاشت
 • 555, 220 ته واستوئ
 • 555, U220 ته واستوئ
 • میاشتنی
  (لوی)
 •  
  • له روشن څخه روشن ته 6000 دقیقې او نامحدوده لیکلي پیغامونه
 • 499 افغانۍ هره میاشت
 • 499، 555 ته واستوئ
 • U499، 555 ته واستوئ

 

د نورو معلوماتو لپاره له 555 سره په اړیکه کې شئ