د روشن له نویو میاشتنیو او اونیزو بنډلونو سره په ارزانه توګه له خپلو دوستانو سره په اړیکه کې اوسئ.

د یاران داخلي بنډلونه

  • د بنډل نوم
  • امتیازونه
  • بیه
  • د فعالولو طریقه
 • د غیر فعالولو طریقه
  • ورځنی
   • له روشن څخه روشن ته 380 دقیقې اړیکه
  • افغانۍ هره ورځ
  • 555, 90 ته واستوئ
 • 555, D90 ته واستوئ
  • میاشتنی
   (متوسط)
   • له روشن څخه روشن ته 400 دقیقې اړیکه
  • افغانۍ هره میاشت
  • 555, 120 ته واستوئ
 • 555, D120 ته واستوئ
  • میاشتنی
   (لوی)
   • له روشن څخه روشن ته 1000 او نامحدوده لیکلي پیغامونه
  • افغانۍ هره میاشت
  • 555, 220 ته واستوئ
  • 555, D220 ته واستوئ
  • میاشتنی
   (لوی)
   • له روشن څخه روشن ته 5000+5000 وړیا دقیقې او نامحدوده لیکلي پیغامونه
  •  افغانۍ هره میاشت
  • 499، 555 ته واستوئ
 • D499، 555 ته واستوئ

د نورو معلوماتو لپاره له 555 سره په اړیکه کې شئ