با بسته های ماهانه و هفته وار جدید روشن، به گونه بسیار ارزان با دوستان تان در ارتباط باشید.

بسته های داخلی یاران

  • نام بسته
  • امتیازات
  • قیمت
  • روش فعال سازی
 • روش غیرفعال سازی
  • روزانه
   • 380 دقیقه تماس روشن به روشن
  • افغانی در هر روز
  • 90 را به 555 ارسال نمایید
 • D90 را به 555 ارسال نمایید
  • ماهانه
   (متوسط)
   • 400 دقیقه تماس روشن به روشن
  • افغانی در هر ماه
  • 120 را به 555 ارسال نمایید
 • D120 را به 555 ارسال نمایید
  • ماهانه
   (بزرگ)
   • 1000 روشن به روشن و پیامهای کتبی نامحدود
  • افغانی در هر ماه
  • 220 را به 555 ارسال نمایید
  • D220 را به 555 ارسال نمایید
  • ماهانه
   (بزرگ)
   •  5000 دقیقه + 5000  دقیقه رایگان روشن به روشن داخلی و پیام های کتبی نامحدود
  • افغانی در هرماه
  • 499 را به 555 ارسال نمایید
 • D499 را به 555 ارسال نمایید

برای معلومات بیشتر با 555 به تماس شوید