یاران له روشن څخه | یاران تاسې پياوړي کوي

ستاسې مخکې تګلوری به روښانه وي.
د سبا وړتیا، نامحدوده ده.

یاران تاسې پياوړي کوي چې تر نن وړاندې ګام کیږدئ او خپلو هیلو ته مو، که هر څومره لویې هم وي، ورسیږئ.

paralex image

تر یوه سیمکارت ډېر

یاران د روشن له خوا یو نوښت لرونکی محصول دی چې د افغانستان انګیزه لرونکو ځوانانو ته طرحه شوی دی. یاران تاسې هڅوي تر څو په شور او مینه ،خپل احساسات او خلاقیت وښیئ.

یاران تاسې هڅوي چې تر نن وړاندې ګام پورته کړئ او خپلو هیلو ته مو، که هر څومره لویې هم وي مخه پیدا کړئ.

نو پورته شئ او وځلېږئ.

بدلون رامنځته کړئ او پلټنه وکړئ.
خپلی هیلی تعقیب کړئ.
کشف وکړئ، وصل شئ او مهمی پيښی د نورو سره شریکی کړئ.

Yaraan

ځواني دی معلومه که.