• د یاران دوامدارو اړیکو طرحه

  پيرودونکي به له یاران څخه یاران ته لګښت، د هرو پنځو دقیقو له مخې ورکوي. 5 دقیقې اړیکه د 5 افغانیو په بدل کې

  د اړیکو بیه د هرو پنځو دقیقو پر بنسټ حسابیږي

  LEARN MORE LEARN MORE
 • د یاران ساده سیمکارت

  د یاران ساده سیمکارت لرونکي کولی شي د یاران نورو شمېرو ته هره دقیقه یوازې د 1.99 افغانیو په بدل کې خبرې وکړي.

  هره میاشت 10 MB وړیا فیسبوک

  LEARN MORE LEARN MORE

د طرحو پرتلنه

 • انټرنټ
 • اړیکه
 • لیکلی پيغام
 • نور موارد
 • د یاران ساده سیمکارت د جزیاتو کتنه
 • یاران شمېرو ته اړیکه
  د روشن شمېرو ته اړیکه
  نورو داخلي شبکو ته اړیکه
 • د روشن شمیرو تهله روشن شمېرو څخه نورو داخلي شبکو ته
  • فیسبوک ته د لاسرسي لپاره وړیا 10 MB، یاران شمېرو ته د ام-پیسه له خوا د پیسو وړیا لېږد.
 • د یاران دوامداره اړیکې د جزیاتو کتنه
 • یاران شمېرو ته اړیکه

  نورو داخلي شبکو ته اړیکه
 • د روشن شمیرو تهله روشن شمېرو څخه نورو داخلي شبکو ته
  • له ام-پیسه څخه د کرېډېټ وړیا ډېرول