د یاران له حیرانوونکو زیاتو شوو ګټو سره خپل موبایل پياوړی کړئ. آیا خوښیږي مو چې اضافه انټرنټ تر لاسه کړئ؟

ایا غواړئ د خبرو لپاره ډېرې دقیقې تر لاسه کړئ؟ او ایا ډېر لیکلي پيغامونه استوئ؟ څنګه ده چې دغه دريواړه یو ځای ولرئ؟ د یاران له زیاتو شوو ګټو سره، دقیقاً هغه څه چې غواړئ تر لاسه به یې کړئ تر څو وکولی شئ له موبایل څخه مو ډېره ګټه واخلئ. د انټرنټ له دغو بنډلونو څخه یو فعاله کړئ او په هره طریقه چې ستاسې خوښه وي، انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړئ.

یوګونې زیاتې شوې ګټې (یوازې د موبایل انټرنټ)

  • بنډل
  • اړونده ګټی
  • بیه
  • د فعالولو طریقه
 • د غیر فعالولو طریقه
  • یو ساعته انټرنټ
   • 3 جی بی انټرنیټ د یو ساعت لپاره
  • افغانۍ
  • 555, 1HR ته واستوئ
 • 555, U1HR ته واستوئ
  • د ټولنیزو شبکو ورځنی بنډل
   • فیسبوک، ټويټر او وټس اپ ته د لاسرسي لپاره 200 ام بي ، د یوی ورځې لپاره اعتبار لري.
  • افغانۍ
  • 555, S6 ته واستوئ
 • 555, U6 ته واستوئ
  • ورځني انټرنیټي بنډل
   • ۱ جي بي انټرنیټي بنډل
  • 50 افغانۍ
  • 555, D1ته واستوئ
 • 555, UD1ته واستوئ
  • نامحدوده انټرنیټ او اړیکي
   • نامحدوده شپني انټرنیټ او اړیکي بنډل
  • 15 افغانۍ
  • 555, N15ته واستوئ
 • 555, UN15ته واستوئ
  • د فیسبوک میاشتنی بنډل
   • 200 ام بي (د 30 ورځو لپاره د اعتبار وړ دی)
  • افغانۍ
  • 555, FB50 ته واستوئ
 • 555, UFB50 ته واستوئ
  • د ټولنیزو شبکو میاشتنی بنډل
   • فیسبوک، ټويټر او وټس اپ ته د لاسرسي لپاره 500 ام بي ،د یوی میا شتی لپاره اعتبار لري
  • افغانۍ
  • 555, S100 ته واستوئ
 • 555, U100 ته واستوئ

OTHER POPULAR BUNDLES