په هره کچه چې اړتیا لرئ، خبرې وکړئ او ترهغی وروسته هم خبرو ته ادامه ورکړئ. د یاران دوامداره اړیکو له وړاندیز سره تاسې کولی شئ د یاران له نورو شمېرو سره هره دقیقه اړیکه یوازې د 1 افغانۍ په بدل کې ونیسئ، د دی کار لپاره د یاران سیمکارت اخیستلو پر مهال د روشن د خرڅلاو له استازي وغواړئ چې دغه وړاندیز درته فعال کړي او یا هم 555 شمېره ډایل او د 4 تڼۍ په کیکاږلو سره دغه وړاندیز درته فعال کړئ.

د یاران دوامدارو اړیکو طرحه

 • طرحه
 • بیه
 • له یاران څخه یاران ته اړیکه
 • دقیقې خبرې د 5 افغانیو په بدل کې
 • د روشن نورو شمېرو ته اړیکه
 • هره دقیقه افغانۍ
 • نورو داخلي شبکو ته اړیکه
 • هره دقیقه افغانۍ
 • له روشن څخه روشن ته لیکلی پیغام
 • افغانۍ هر پیغام
 • له روشن څخه نورو شبکو لیکلي پیغام
 • افغانۍ هر پیغام
 • انټرنیټ
 • افغانۍ هر ام بی
 • د یاران سیم کارت نوری ګټی
 • له ام- پیسه څخه د کرېډېټ وړیا زیاتېدل

شرایط او ضوابط

 • د لومړۍ دقیقې له پیل سره د اړیکې بیه د هرو پینځو دقیقو له مخې حسابیږي.
 • د یاران د دوامدارو اړیکو طرحې ته، د یاران د ساده سیمکارت د طرحې بدلون، د لومړي ځل لپاره وړیا دي. هر ډول وروستی بدلون به 25 افغانۍ لګښت ولري.

OTHER POPULAR PLANS

  • د یاران دوامدارو اړیکو طرحه

   پيرودونکي به له یاران څخه یاران ته لګښت، د هرو پنځو دقیقو له مخې ورکوي. 5 دقیقې اړیکه د 5 افغانیو په بدل کې

   د اړیکو بیه د هرو پنځو دقیقو پر بنسټ حسابیږي

   LEARN MORE LEARN MORE
  • د یاران ساده سیمکارت

   د یاران ساده سیمکارت لرونکي کولی شي د یاران نورو شمېرو ته هره دقیقه یوازې د 1.99 افغانیو په بدل کې خبرې وکړي.

   هره میاشت 10 MB وړیا فیسبوک

   LEARN MORE LEARN MORE