• ځواني دی معلومه که

  ځواني
  دی
  معلومه که

  په دې اړه چې یاران څنګه کولای شي ستاسی راتلونکي ته تغیر ورکړي، معلومات ترلاسه کړئ.

  دلته کلېک وکړئ.
 • ځواني دی معلومه که

  ځواني
  دی
  معلومه که

  په دې اړه چې یاران څنګه کولای شي ستاسی راتلونکي ته تغیر ورکړي، معلومات ترلاسه کړئ.

  دلته کلېک وکړئ.
arrow

طرحې

 • د یاران دوامدارو اړیکو طرحه

  یاران شمېرو ته یوازی د ۵ افغانیو په بدل کی د ۵ دقیقو اړیکو څخه خوند واخلئ.

  د اړیکو بیه د هرو 5 دقیقو لپاره حسابیږي.

  LEARN MORE LEARN MORE
 • د یاران ساده سیمکارت

  یاران شمېرو ته هره دقیقه یوازې د 1.99 افغانیو به بدل کې اړیکه ونیسئ.

  فېسبوک ته ځانګړی شوی 10 MB انټرنیټ په هره میاشت کې تر لاسه کړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE

ټولې طرحې وګورئ.
arrow

بنډلونه

 • د یاران زیاتې شوې ګټې

  د روشن له زیاتو شوو ګټو سره، خپله ټولنیزه شبکه پراخه کړئ او یوه شېبه هم له لاسه مه ورکوئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  ځانګړي بنډلونه

  د روشن له ځانګړو بنډلونو سره، په آسانۍ سره وصل شئ، رامنځ ته یې کړئ او همکاري وکړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  د روشن د میاشتنیو او ورځنیو بنډلونو په مرسته، له مهمو کسانو سره خپلې ارزښتمنې شېبې شرېکې کړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE
 • دوه ګونې زیاتې شوې ګټې

  د خبرو او انټرنیټ لپاره له ورځنیو/ اونیزو زیاتو شوو ګټو سره خپلو په زړه پورو خبرو ته دوام ورکړئ.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

ټولو بنډلونه وګورئ.

بنډلونه

 • د یاران زیاتې شوې ګټې

  د روشن له زیاتو شوو ګټو سره، خپله ټولنیزه شبکه پراخه کړئ او یوه شېبه هم له لاسه مه ورکوئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • ځانګړي بنډلونه

  د روشن له ځانګړو بنډلونو سره، په آسانۍ سره وصل شئ، رامنځ ته یې کړئ او همکاري وکړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • د روشن د میاشتنیو او ورځنیو بنډلونو په مرسته، له مهمو کسانو سره خپلې ارزښتمنې شېبې شرېکې کړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • دوه ګونې زیاتې شوې ګټې

  د خبرو او انټرنیټ لپاره له ورځنیو/ اونیزو زیاتو شوو ګټو سره خپلو په زړه پورو خبرو ته دوام ورکړئ.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE

ټولو بنډلونه وګورئ.

خبرونه او پيښې

ټول خبرونه وګورئ