با فواید اضافه شده شگفت انگیز یاران، موبایل خود را قدرتمند سازید. آیا دوست دارید انترنت اضافی به دست آورید؟

آیا می خواهید دقایق بیشتری برای صحبت بدست آورید؟ و آیا پیام کتبی زیاد ارسال می کنید؟ چطور است که هر سه را یکجا بدست آورید؟ با فواید اضافه شده یاران، دقیقا چیزی را که می خواهید، به دست خواهید آورد تا بتوانید از موبایل تان به گونه حداکثری استفاده کنید. یکی از این بسته های انترنت را انتخاب نموده و به طریقه ای که خودتان خوش دارید، به انترنت دسترسی پیدا کنید.

فواید اضافه شده یگانه ( فقط انترنت موبایل)

  • بسته
  • فواید مربوطه
  • قیمت
  • طریقه فعال سازی
 • طریقه غیر فعال سازی
  • انترنت یک ساعته
   • 3 جی بی انترنت برای 60 دقیقه
  • افغانی
  • 1HR را به 555 ارسال نمایید
 • U1HR را به 555 ارسال نمایید
  • بسته اجتماعی روزانه
   • 200 ام بی برای دسترسی به فیسبوک، تویتر و واتس اَپ. برای یک روز مدار اعتبار دارد.
  • افغانی
  • S6 را به 555 ارسال نمایید
 • U6 را به 555 ارسال نمایید
  • بسته انترنتی روزانه
   • بسته 1 جی بی انترنت روزانه یاران
  • 50 افغانی
  • D1 را به 555 ارسال نمایید
 • UD1 را به 555 ارسال نمایید
  • بسته تماس و انترنت نا محدود
   • بسته تماس و انترنت نامحدود شبانه یاران
  • 15 افغانی
  • N15 را به 555 ارسال نمایید
 • UN15 را به 555 ارسال نمایید
  • بسته ماهانه فیسبوک
   • 200 ام بی (برای 30 روز مدار اعتبار است.)
  • افغانی
  • FB50 را به 555 ارسال نمایید
 • UFB50 را به 555 ارسال نمایید
  • بسته ماهانه اجتماعی
   • 500 ام بی برای دسترسی به فیسبوک، تویتر و واتس اَپ. برای 30 روز مدار اعتبار دارد
  • افغانی
  • S100 را به 555 ارسال نمایید
 • U100 را به 555 ارسال نمایید

OTHER POPULAR BUNDLES