yaraan_add-ons

هر آن چه که نیاز دارید را از طریق بسته فواید اضافه شده سه گانه بدست آورید. این بسته ها شامل انترنت، دقایق تماس و پیام کتبی هستند و همه چیز جهت برقراری ارتباط با فامیل و دوستان برای تان فراهم گردیده است.

فواید اضافه شده سه گانه (انترنت، دقایق تماس و پیام کتبی)

  • بسته
  • فواید مربوطه
  • قیمت
  • طریقه فعال سازی
  • طریقه غیرفعال سازی
 

بسته های جالب دیگر