زمانی که فقط انترنت، نیاز های شما را برآورده نمی کند، فواید اضافه شده دوگانه را به دست آورید که برای شما ترکیبی از انترنت و تماس یاران به یاران را فراهم می نماید.

فواید اضافه شده دوگانه ( دقایق تماس و انترنت)

    • بسته
    • فواید مربوطه
    • قیمت
    • طریقه فعال سازی
    • طریقه غیرفعال سازی

OTHER POPULAR BUNDLES