• سیم کارت ساده یاران

  دارنده گان سیم کارت یاران می توانند به دیگر شماره های یاران فقط در بدل 1.99 افغانی فی دقیقه صحبت نمایند.

  هر ماه 10 MB فیسبوک رایگان

  LEARN MORE LEARN MORE
 • طرح تماس های دوام دار یاران

  مشتریان هزینه تماس های یاران به یاران را به گونه هر پنج دقیقه پرداخت خواهند کرد. 5 دقیقه تماس در بدل 5 افغانی

  نرخ محاسبه تماس ها بر اساس هر پنج دقیقه است

  LEARN MORE LEARN MORE

مقایسه طرح ها

 • انترنت
 • تماس
 • پیام کتبی
 • موارد دیگر
 • سیم کارت ساده یاران مشاهده جزییات
 • تماس به شماره های یاران
  تماس به شماره های روشن
  تماس به دیگر شبکه های داخلی
 • به همه شماره های روشن

  از شماره روشن به دیگر شبکه های داخلی

  • 10 MB رایگان در هر ماه برای دسترسی به فیسبوک، انتقال رایگان پول از طریق ام – پیسه به شماره های یاران
 • طرح تماس های دوام دار یاران مشاهده جزییات
 • تماس به شماره های یاران
  تماس به شماره های روشن
  تماس به دیگر شبکه های داخلی
 • به همه شماره های روشن

  از شماره روشن به دیگر شبکه های داخلی

  • ازدیاد رایگان کریدت از ام – پیسه