هر قدر که نیاز دارید، صحبت نمایید. و بعد از آن هم ادامه دهید. با پیشکش تماس های دوام دار یاران، شما می توانید به شماره های یاران فقط در بدل 1 افغانی فی دقیقه به تماس شوید. فقط کافی است در زمان خرید سیم کارت یاران، از نماینده فروشات روشن درخواست کنید تا این پیشکش را برای شما فعال کند. و یا هم با تماس به شماره 555 و فشار دادن کلید 4، این پیشکش را برای خود فعال سازید.

طرح تماس های دوام دار یاران

 • طرح
 • قیمت
 • تماس از یاران به یاران
 • دقیقه مکالمه در بدل 5 افغانی
 • تماس به دیگر شماره های روشن
 • افغانی فی دقیقه
 • تماس به دیگر شبکه های داخلی
 • افغانی فی دقیقه
 • ارسال پیام کتبی از روشن به روشن
 • افغانی فی پیام
 • ارسال پیام کتبی از روشن به دیگر شبکه های داخلی
 • افغانی فی پیام
 • انترنت
 • افغانی فی ام بی
 • فواید دیگر سیم کارت یاران
 • ازدیاد رایگان کریدت از ام – پیسه

شرایط و ضوابط  

 • از شروع دقیقه اول، نرخ تماس ها به گونه هر پنج دقیقه محاسبه می شود.‌
 • تغییر طرح از طرح سیم کارت ساده یاران به طرح تماس های دوام دار یاران، برای بار اول رایگان است. هر گونه تغییر بعدی، 25 افغانی هزینه خواهد داشت.

OTHER POPULAR PLANS

  • سیم کارت ساده یاران

   دارنده گان سیم کارت یاران می توانند به دیگر شماره های یاران فقط در بدل 1.99 افغانی فی دقیقه صحبت نمایند.

   هر ماه 10 MB فیسبوک رایگان

   LEARN MORE LEARN MORE
  • طرح تماس های دوام دار یاران

   مشتریان هزینه تماس های یاران به یاران را به گونه هر پنج دقیقه پرداخت خواهند کرد. 5 دقیقه تماس در بدل 5 افغانی

   نرخ محاسبه تماس ها بر اساس هر پنج دقیقه است

   LEARN MORE LEARN MORE