یاران از روشن | یاران شما را توانمند میسازد

مسیر پیش روی شما درخشان خواهد بود!
ظرفیت فردا، نامحدود است.

یاران شما را توانمند می سازد تا فراتر از امروز گام بردارید و به رویاهای آینده خود هر قدر هم که بزرگ باشد دست پیدا کنید.

paralex image

فراتر از یک سیم کارت

یاران، محصول خلاقانه از سوی روشن است که برای نسل جدید جوانان با انگیزه افغانستان طراحی گردیده است. یاران شما را تشویق می کند تا با شور و اشتیاق، احسسات خود را بیان کنید و خلاقیت خود را نشان دهید!.

با استفاده از یاران شما میتوانید فراتر از امروز گام بردارید و به رویاهای آینده خود هر قدر هم بزرگ باشد دست پیدا کنید.

پس برخیزید و بدرخشید.

تغییر به میان آورید و مسائل جدید را جستجو کنید.
خواستنی های دلخواه خود را تعقیب نمایید.
کشف کنید، وصل شوید و مهم ترین مسائل را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Yaraan

شنگ ته معلوم کو!