رسانه

طرح جوانان

طرح جوانان

یاران، ابتکار جدید از سوی شرکت روشن برای جوانان افغانستان .

در صورت که پوهنتون مربوطه با شرکت روشن یادداشت تفاهم امضا کند، دانشجویان دانشگاه مربوطه می توانند در هر کدام از برنامه های ذیل که از سوی روشن ارائه می گردد، شرکت کنند.

1. برنامه های آموزشی
2. برنامه های مرتبط با وظیفه
3. ورزش
4. سرگرمی
5. کلپ رضاکاران
6. برنامه کارآموزی

20151026

VIEW NEWS