با بسته های ویژه 150 افغانی و 200 افغانی روشن، دو برابر دقایق برای صحبت و دو برابر انترنت و پیام کتبی به دست آورید:

بسته های ویژه

  • بسته
  • فواید مربوطه
  • قیمت
  • طریقه فعال سازی
  • طریقه غیرفعال سازی

OTHER POPULAR BUNDLES