yaraan_add-ons

با بسته های ماهانه و هفته وار جدید روشن، به گونه بسیار ارزان با دوستان تان در ارتباط باشید.

 

بسته های داخلی یاران

 • نام بسته
 • امتیازات
 • قیمت
 • روش فعال سازی
 • روش غیرفعال سازی
 • روزانه
  • 250 دقیقه تماس روشن به روشن
 • افغانی در هر روز
 • 90 را به 555 ارسال نمایید
 • U90 را به 555 ارسال نمایید
 • ماهانه
  (متوسط)
  • 400 دقیقه تماس روشن به روشن
 • افغانی در هر ماه
 • 120 را به 555 ارسال نمایید
 • U120 را به 555 ارسال نمایید
 • ماهانه
   (بزرگ)
 •  
  • 900 دقیقه تماس روشن به روشن
 • افغانی در هر ماه
 • 220 را به 555 ارسال نمایید
 • U220 را به 555 ارسال نمایید
 • ماهانه
   (بزرگ)
 •  
  •  6000 دقیقه تماس روشن به روشن داخلی
 • 499 افغانی در هرماه
 • 499 را به 555 ارسال نمایید
 • U499 را به 555 ارسال نمایید

 

برای معلومات بیشتر با 555 به تماس شوید