• شنگ ته معلوم کو

  شنگ
  ته
  معلوم کو

  درباره این که چگونه یاران می تواند بخشی از فردای شما باشد، معلومات به دست آورید.

  اینجا کلیک کنید.
 • شنگ ته معلوم کو

  شنگ
  ته
  معلوم کو

  درباره این که چگونه یاران می تواند فردای شما را تغیر بدهد، معلومات به دست آورید.

  اینجا کلیک کنید.
arrow

طرح ها

 • سیم کارت ساده یاران

  به شماره های یاران فقط در بدل 1.99 افغانی فی دقیقه به تماس شوید.

  10 MB انترنت رایگان مخصوص فیسبوک را در هر ماه به دست آورید.

  LEARN MORE LEARN MORE
 • طرح تماس های دوام دار یاران

  از 5 دقیقه تماس به شماره های یاران فقط در بدل 5 افغانی لذت ببرید.

  نرخ محاسبه تماس ها در هر 5 دقیقه محاسبه می شود.

  LEARN MORE LEARN MORE

تمامی طرح ها را مشاهده کنید.
arrow

بسته ها

 • بسته جوانان

  با بسته جوانان روشن، به آهنگ های دلخواه خود گوش دهید، از آخرین خبرهای ورزشی آگاه شوید و به دیگر موارد دسترسی پیدا کنید.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  فواید اضافه شده یاران

  با فواید اضافه شده روشن، شبکه اجتماعی خود را گسترش دهید و هیچ لحظه ای را از دست ندهید.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  فواید اضافه شده سه گانه

  با فواید اضافه شده برای مکالمه، انترنت و پیام کتبی، چندین کار را در زمان سفر انجام دهید.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE
 • بسته های ویژه

  با بسته های ویژه روشن، به آسانی وصل شوید، ایجاد نمایید و همکاری کنید.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  با بسته های ماهوار و روزانه روشن، لحظه های ارزشمند خود را با افراد مهم شریک سازید.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

  فواید اضافه شده دوگانه

  با فواید اضافه شده روزانه/هفته وار برای مکالمه و انترنت، به گفتگوی دلچسپ خود ادامه دهید.

  LEARN MORE LEARN MORE LEARN MORE

تمامی بسته ها را مشاهده کنید.

بسته ها

 • بسته جوانان

  با بسته جوانان روشن، به آهنگ های دلخواه خود گوش دهید، از آخرین خبرهای ورزشی آگاه شوید و به دیگر موارد دسترسی پیدا کنید.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • فواید اضافه شده یاران

  با فواید اضافه شده روشن، شبکه اجتماعی خود را گسترش دهید و هیچ لحظه ای را از دست ندهید.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • فواید اضافه شده سه گانه

  با فواید اضافه شده برای مکالمه، انترنت و پیام کتبی، چندین کار را در زمان سفر انجام دهید.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • بسته های ویژه

  با بسته های ویژه روشن، به آسانی وصل شوید، ایجاد نمایید و همکاری کنید.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • با بسته های ماهوار و روزانه روشن، لحظه های ارزشمند خود را با افراد مهم شریک سازید.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE
 • فواید اضافه شده دوگانه

  با فواید اضافه شده روزانه/هفته وار برای مکالمه و انترنت، به گفتگوی دلچسپ خود ادامه دهید.

  LEARN MORELEARN MORELEARN MORE

تمامی بسته ها را مشاهده کنید.

خبرها و رویدادها

تمام خبرها را مشاهده کنید